۶۰درصد ثروت آلمان در دست ۱۰درصد جمعیت

۶۰درصد ثروت آلمان در دست ۱۰درصد جمعیت

گزارش تازه سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه خبر از چگونگی تقسیم ثروت در کشورهای صنعتی می‌دهد. این گزارش حاکی از شکاف