کنفرانس مطبوعاتی مرکل با سیسی به جنجال کشیده شد

کنفرانس مطبوعاتی مرکل با سیسی به جنجال کشیده شد

کنفرانس مطبوعاتی مشترک صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری مصر در برلین بدون حاشیه نماند. یک زن محجبه در این کنفرانس