تقویم روز آلمان: فرماندار ۱۸ ساله و بنيان‌گذار كتابخانه

۲۴ اكتبر ۱۷۳۹: ۲۷۷ سال پيش در چنين روزی آنا آماليا، فرماندار وايمار زاده شد. آنا آماليا شهر وايمار را به يكی از مركزهای مهم فرهنگ و