انتقاد کمیساریای پناهندگان سازمان ملل از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا

انتقاد کمیساریای پناهندگان سازمان ملل از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا

در حالیکه معاون رئیس‌ جمهوری چک خواستار حمایت ناتو برای حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا شده است،