روند رو به رشد پناهندگی و مهاجرت به آلمان

روند رو به رشد پناهندگی و مهاجرت به آلمان

در سال ۲۰۱۴ شمار پناهجویان در آلمان افزایش یافت. تعداد پناهجویان ایرانی در این سال تفاوت چندانی با سال پیش