چشم‌انتظاری برای جواب، مشکل اصلی پناهجویان برای یافتن کار

چشم‌انتظاری برای جواب، مشکل اصلی پناهجویان برای یافتن کار

دولت آلمان اصلاحات تازه‌ای در قوانین مربوط به کار برای پناهجویان وارد کرده، اما نتایج یک تحقیق تازه نشان