تشبیه وزیر دارایی آلمان در مورد پناهجویان انتقادبرانگیز شد

تشبیه وزیر دارایی آلمان در مورد پناهجویان انتقادبرانگیز شد

وزیر دارایی آلمان گفته است که موج پناهجویی به سوی این کشور می‌تواند تبدیل به “یک بهمن” شود. چهره‌های