تاثیر منفی حمله‌های پاریس بر وجهه مسلمانان در آلمان

تاثیر منفی حمله‌های پاریس بر وجهه مسلمانان در آلمان

صدراعظم و شماری از سیاست‌مداران آلمان نسبت به افزایش بدبینی به مسلمانان پس از حمله‌های تروریستی پاریس هشدار می‌دهند.