پیروزی نامزد چاقو خورده در انتخابات شهرداری کلن

پیروزی نامزد چاقو خورده در انتخابات شهرداری کلن

کاندیدای شهرداری کلن که یک روز پیش از برگزاری انتخابات در حمله با چاقو آسیب دیده بود، در انتخابات پیروز