پناهجویان با پای پیاده به سوی غرب اروپا راه افتاده‌اند

پناهجویان با پای پیاده به سوی غرب اروپا راه افتاده‌اند

وضعیت متقاضیان پناهندگی در بوداپست پیوسته بغرنج‌تر می‌شود. صدها نفر از پناهجویان از مجارستان با پای پیاده به