نگرانی آلمانی‌ها از ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا

نگرانی آلمانی‌ها از ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا

اکثر آلمانی‌ها نگران آنند که مسئله‌ پناه‌جویان بر انسجام کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تاثیر منفی بگذارد. هم‌زمان بیش از نیمی