ده نکته درباره آلمان که پناهجویان باید به آن توجه کنند

ده نکته درباره آلمان که پناهجویان باید به آن توجه کنند

آلمانی‌ها معمولا وقت‌شناس هستند. در آلمان مدرسه رفتن کودکانی که به شش سالگی رسیده‌اند، اجباری است. پرهیز