حدود نیمی از خشونت‌های نژادپرستانه در شرق آلمان رخ می‌دهند

حدود نیمی از خشونت‌های نژادپرستانه در شرق آلمان رخ می‌دهند

در سال ۲۰۱۴ مجموعا ۱۳۰ مورد اقدام خشونت‌آمیز نژادپرستانه در آلمان به ثبت رسیده‌اند. ۶۱ مورد از این