نخست وزیر مجارستان: پناهجویان مشکل آلمان‌اند، نه اروپا

نخست وزیر مجارستان: پناهجویان مشکل آلمان‌اند، نه اروپا

اتحادیه اروپا سیاست مجارستان در قبال پناهجویان را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. نخست وزیر مجارستان در کنفرانس