موانع دشوار پیش ‌پای شهروندان حامی پناهندگان در آلمان

موانع دشوار پیش ‌پای شهروندان حامی پناهندگان در آلمان

بعضی شهروندان آلمان خواستار پذیرش پناهندگان در کانون خانوادگی خود هستند. اما مقررات اداری راه را برای چنین شهروندانی