نظام تحصیلی در آلمان

کودکستان در آلمان
ساعات کار در کودکستان ها معمولا ۲ تا ۳ ساعت در روز است؛ مگر آنکه شرایط خاصی مانند اشتغال پدر و مادر در بین باشد که در این