وعده‌های متقابل مرکل و اردوغان در مسئله پناهجویان

وعده‌های متقابل مرکل و اردوغان در مسئله پناهجویان

صدراعظم آلمان و رئیس جمهور ترکیه با تاکید برعلایق مشترک دو کشور در حل مسئله پناهجویی، بحران سوریه و مبارزه