مراحل انجام اقامت آلمان

تکمیل و تحویل مدارک لازم متقاضی به شرکت ما جهت استعلام امنیتی از اتحادیه اروپا

مراحل انجام کار

تشکیل پرونده از طریق گروه وکلا در آلمان

تهیه بیزینس پلن

هماهنگی با وزارت بازرگانی