مرکل و اولاند: هنجارهای اروپایی در پذیرش پناهندگان رعایت شود

مرکل و اولاند: هنجارهای اروپایی در پذیرش پناهندگان رعایت شود

صدراعظم آلمان پس از دیدار با رئیس جمهور فرانسه گفت معضل و موج آوارگی کنونی در درجه اول