موقعیت بهتر مهاجران در بازار کار آلمان

با ظهور نسل تازه‌ای از مهاجرتباران در آلمان که با سازوکار زندگی و اشتغال در این کشور بهتر آشنا هستند، آنها در بازار کار موقعیت بهتری پیدا می‌کنند.