دولت آلمان مصمم به تشدید قوانین پناهندگی است

دولت آلمان مصمم به تشدید قوانین پناهندگی است

حمله گروهی به زنان در شب سال نو، دولت آلمان را مصمم به تشدید قوانین مربوط به پناهندگان کرده است.