چگونه خانواده پناهجو می‌تواند به او بپیوندد؟

چگونه خانواده پناهجو می‌تواند به او بپیوندد؟

بسیاری از پناهجویان به تنهایی خود را به آلمان می‌رسانند​ اما پس از مدتی مایلند که خانواده‌شان را نیز نزد خود