شرایط درخواست و پذیرش پناهندگی در آلمان چیست؟

شرایط درخواست و پذیرش پناهندگی در آلمان چیست؟

روند رسیدگی به درخواست پناهندگی اغلب طولانی و گاه پیچیده است. کسی که می‌خواهد در آلمان پناهنده شود باید چند