مردم کدام کشورها در آلمان شانس بیشتر پناهندگی دارند؟

مردم کدام کشورها در آلمان شانس بیشتر پناهندگی دارند؟

پذیرش درخواست پناهندگی در آلمان وابسته به کشور اصلی پناهجو است. پناهجویانی که از افغانستان به آلمان می آیند