سفر مرکل به ترکیه: امیدها و انتظارات

سفر مرکل به ترکیه: امیدها و انتظارات

نه کردها و نه پناهجویان از سفر صدراعظم آلمان به ترکیه انتظار زیادی ندارند. این سفر بیش از آن که به