سطوح زبان آلمانی

سطح زبان آلمانی
بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ آلمان به زبان انگلیسی آشنا هستند، به همین دلیل استفاده از این زبان امری رایج است. شمار زیادی از خارجیانی که برای مدت