انتقاد شدید به ریاست پلیس شهر کلن

انتقاد شدید به ریاست پلیس شهر کلن

وزیر امور داخلی ایالت نورد راین وستفالن آلمان در ارتباط با حوادث شب سال نوی میلادی در شهر کلن به شدت از پلیس