روزنهایم، یکی از دروازه‌های ورود پناهجویان به آلمان

روزنهایم، یکی از دروازه‌های ورود پناهجویان به آلمان

آلمان در سال ۲۰۱۵ با شمار زیادی پناهجو روبرو شده و برخی مقامات پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال بیش