اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

وزیر امور خارجه آلمان دکتر گیدو وستروله قصد دارد با ایجاد کمپین «آلمانی – زبان نوآوری ها» از