راستگرایان آلمان علیه مرکل به خاطر سیاست پناهندگی شکایت می‌کنند

راستگرایان آلمان علیه مرکل به خاطر سیاست پناهندگی شکایت می‌کنند.

معاون یکی از احزاب راست‌گرای آلمان قصد دارد از صدراعظم به دادگاه شکایت کند. رئیس این حزب نیز