از اول سال آلمان ۵۰ هزار پناهجو را پس فرستاده است

از اول سال آلمان ۵۰ هزار پناهجو را پس فرستاده است

از اول سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۵۰ هزار پناهجو که قصد اقامت در آلمان