در آلمان مهاجران بیشتر از زندگی راضی اند

در آلمان مهاجران بیشتر از زندگی راضی اند

بر اساس نتیجه گیری “اطلس خوشبختی سال ۲۰۱۳”، مهاجرانی که در آلمان به سر می برند و به زبان آلمانی