دادستان آلمانی پرونده تظاهرات خارجی‌ستیزان تهدید به مرگ شد

دادستان آلمانی پرونده تظاهرات خارجی‌ستیزان تهدید به مرگ شد

سخنگوی وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد که دادستان شهر درسدن که پرونده “نماد آدم‌کشی” تظاهرات اسلام‌ستیزان پگیدا را بررسی