جمهوری دموکراتیک آلمان – آلمان شرقی

آلمان شرقی
جمهوری دموکراتیک آلمان

جمهوری دموکراتیک آلمان ( DDR) که به طور غیر رسمی «آلمان شرقی» نیز خوانده می‌شد دولتی کمونیستی جزو بلوک شرق در طول جنگ سرد