«استفاده اطلاعاتی سازمان امنیت آلمان از پناهجویان»

«استفاده اطلاعاتی سازمان امنیت آلمان از پناهجویان»

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان تلاش کرده‌اند از پناهجویان اطلاعات امنیتی به دست آورند. اشپیگل می‌نویسد، به پناهجویان وعده داده شد که در