تهدید به مرگ مخالفان نئونازی‌ها در آلمان

تهدید به مرگ مخالفان نئونازی‌ها در آلمان

در آلمان کسانی هستند که تهدید به مرگ شده‌اند چون علیه نئونازی‌ها فعالیت می‌کنند. نه تنها سیاستمداران آلمانی، بلکه در اغلب