تلاش هنرمندان آلمانی برای کمک به پناهجویان

تلاش هنرمندان آلمانی برای کمک به پناهجویان

ورود هزاران پناهجوی جنگ‌زده به آلمان دستاویزی برای رشد فعالیت راست‌گرایان افراطی و نژادپرستان آلمانی شده است. در مقابل، هنرمندان دموکرات‌