تلاشی تازه برای آزادی حشیش و ماری‌جوانا در آلمان

تلاشی تازه برای آزادی حشیش و ماری‌جوانا در آلمان

در آلمان تولید و مصرف حشیش و ماری‌جوانا ممنوع است. تاکنون کارشناسان اجتماعی و اقتصادی و حزب سبزها خواهان