وضعیت سرپناه و مسکن پناهجویان در آلمان

وضعیت سرپناه و مسکن پناهجویان در آلمان

هر پناهجو اندک زمانی پس از ورود به آلمان باید در مکانی همراه با دیگر پناهجویان به سر ببرد. بسیاری از