تظاهرات در درسدن آلمان به مناسبت دومین سالگرد تاسیس پگیدا

در دومین سالگرد تاسیس جنبش خارجی‌ستیز و ضداسلامی پگیدا (اروپایی‌های مهین‌پرست علیه اسلامی شدن غرب) هزاران نفر در شهر درسدن آلمان دست به تظاهرات زدند. شمار زیادی از مردم آلمان