تظاهرات گسترده‌ی شهروندان آلمان علیه پیمان تجاری با آمریکا

تظاهرات گسترده‌ی شهروندان آلمان علیه پیمان تجاری با آمریکا

منتقدان TTIP امضای این پیمان را خطری جدی برای دموکراسی، موازین حفظ محیط زیست، تولید مواد غذایی و خدمات