تظاهرات حزب راستگرای آلمان علیه سیاست پناهجوپذیری دولت

تظاهرات حزب راستگرای آلمان علیه سیاست پناهجوپذیری دولت

حزب راستگرای پوپولیستی “آلترناتیو برای آلمان” در تظاهراتی در برلین خواستار استعفای صدراعظم آلمان به خاطر سیاست پناهندگی دولت شده