تصویب تغییرات گسترده در قوانین پناهندگی آلمان

تصویب تغییرات گسترده در قوانین پناهندگی آلمان

بسته تغییرات گسترده در قوانین پناهندگی که توسط وزارت کشور آلمان تهیه شده بود در پارلمان این کشور به تصویب رسید. یکی از