تبلیغات گسترده آلمان برای جذ‌ب متخصصان خارجی

تبلیغات گسترده آلمان برای جذ‌ب متخصصان خارجی

آلمان برای داوطلبان مهاجرت جذابیت زیادی دارد. به دلیل کاهش جمعیت، این‌کشور نیازمند متخصصان خارجی بیشتری است. برای جذب نیروی کار