دو هزار سال تاریخ آلمان به روایت ۱۰۰ شی‌ء

دو هزار سال تاریخ آلمان به روایت ۱۰۰ شی‌ء

هرمان شفر، یکی از مورخان معروف آلمان، کتابی منتشر کرده که در آن ۲ هزار سال تاریخ آلمان در