نتیجه یک تحقیق در آلمان: بیکاری ارثی است

نتیجه یک تحقیق در آلمان: بیکاری ارثی است

پسرانِ پدرانی که بیکار هستند، احتمالا در آینده خود نیز بیکار خواهند شد. گروهی از پژوهشگران آلمانی در تحقیقی جدید