شکل‌گیری “سالمندان جوان”، پدیده‌ای جدید در جامعه آلمان

شکل‌گیری “سالمندان جوان”، پدیده‌ای جدید در جامعه آلمان

شمار سالمندان آلمان به طور مداوم افزایش می‌یابد و از تعداد جوانان آن کاسته می‌شود. تغییرات جمعیتی یکی از چالش‌های