فتح بازار کار به دست زنان در آلمان

فتح بازار کار به دست زنان در آلمان

نرخ اشتغال زنان در آلمان رو به افزایش است. در مقابل این نرخ برای مردان از سال ۱۹۹۵ تاکنون تنها یک