خارجی‌ستیزی در زاکسن؛ ثمره بذری که ۲۵ سال پیش کاشته شد

خارجی‌ستیزی در زاکسن؛ ثمره بذری که ۲۵ سال پیش کاشته شد

از هر چهار حمله‌ای که به اقامتگاه پناهجویان در آلمان می‌شود، یکی در ایالت زاکسن اتفاق می‌افتد.