اپلیکیشنی برای کمک به پناهجویان فارسی زبان در آلمان

اپلیکیشنی برای کمک به پناهجویان فارسی زبان در آلمان

پناهجویان با نصب یک اپلیکیشن بر روی گوشی همراه خود پاسخ برخی از مهمترین پرسش‌ها را دریافت می‌کنند؛ پرسش‌هایی